Studium Języków Obcych
Studium Języków Obcych
Studium Języków Obcych
Studium Języków Obcych

O STUDIUM

Studium Języków Obcych

 

Studium Języków Obcych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego jest specjalistyczną jednostką dydaktyczną, powołaną dla realizacji programów akademickich w zakresie nauki języków obcych dla studentów Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach, Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu, Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu oraz Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu.

Wachlarz programowy Studium obejmuje  języki nowożytne: angielski, francuski i niemieck.

Nauka prowadzona jest przez wyspecjalizowaną kadrę dydaktyczną, w opraciu o nowoczesne programy językowe, ze znacznym udziałem treści multimedialnych ułatwiających poznanie tajników specjalistycznego języka medycyny i nauk pokrewnych.

 

 

 

Misja Studium

 

Studium Języków Obcych jest jednostką organizacyjną Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Do zadań Studium należy organizacja i realizacja procesu nauczania specjalistycznego języka medycznego (angielskiego, francuskiego, niemieckiego) dla studentów wszystkich kierunków SUM.

Pracownicy przykładają dużą wagę do jakości nauczania i standardów glottodydaktycznych, uwzględniając aspekty specyficzne dla poszczególnych dziedzin medycyny i nauk pokrewnych. Studium stwarza warunki do nauczania i uczenia się języków obcych dla celów akademickich i zawodowych, umożliwiających absolwentom przyszłe zatrudnienie i mobilność w obszarze szkolnictwa wyższego i na międzynarodowym rynku pracy.

Studium wypełnia swe zadania poprzez:

 • nauczanie zgodne z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego,

 • odpowiednią organizację studiów, na czele których  znajduje się wykwalifikowana kadra lektorska,
 • zapewnienie wysokiej jakości kształcenia przy zastosowaniu aktualnych treści oraz nowoczesnych rozwiązań metodycznych,

 • tworzenie bogatego otoczenia procesu dydaktycznego,

 • optymalizację wymogów kształcenia,

 • gwarancję stworzenia doskonałych warunków zdobywania wiedzy na wysokim poziomie,

 • kontekstowe ćwiczenie umiejętności językowych,

 • respektowanie autonomii uczenia się,

 • umiejętny przekaz, poszerzanie i systematyzację wiedzy,

 • przygotowanie studentów do sprawnego nabycia wiedzy i wykorzystywania nowoczesnych źródeł informacji w procesie dydaktycznym.

Studium Języków Obcych przeprowadza także egzaminy ze znajomości języków nowożytnych dla osób ubiegających się o uzyskanie specjalizacji oraz egzaminy doktorskie.

Kadra

Kierownik
Studium Języków Obcych
Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
dr n. hum.  JULIA MAKOWSKA-SONGIN

jmakowska-songin@sum.edu.pl

 

 Język angielski

 

Mgr Lech Wojciech Dyczewski  - p.o Kierownika Studium Języków Obcych - ldyczewski@sum.edu.pl

Mgr Maria Góralewicz - mgoralewicz@sum.edu.pl

Mgr Grzegorz Mijas - gmijas@sum.edu.pl

Mgr Beata Cieśla - bciesla@sum.edu.pl

Mgr Danuta Budzyń - Słota - dbudzynslota@sum.edu.pl

Mgr Hanna Didkowski - hdidkowski@sum.edu.pl

Mgr Agnieszka Głogowska - agnieszka.glogowska@sum.edu.pl 

Mgr Krystyna Karasiewicz - kkarasiewicz@sum.edu.pl

Mgr Joanna Kuć -  jkuc@sum.edu.pl 

Dr n. o zdr. Marta Łęcka - mlecka@sum.edu.pl

Mgr Jolanta Misiarz - jmisiarz@sum.edu.pl

Mgr Barbara Pawlicka - bpawlicka@sum.edu.pl

Mgr Agata Radecka -  aradecka@sum.edu.pl 

Mgr Renata Sowińska - Mitas - rsowinska-mitas@sum.edu.pl

Dr n.społ Marzena Dyszy - mdyszy@sum.edu.pl 

 

Język francuski

 

Mgr Grażyna Smyl - gsmyl@sum.edu.pl

 

 Język niemiecki

 

Mgr Anna Tytz - Pyka - atytz-pyka@sum.edu.pl

 

Język łaciński

 

 

Mgr Małgorzata Bugaj - mbugaj@sum.edu.pl

 

Sekretariat 

st. tech. SUM Irena Taras

 

 

STUDENCI / STUDENTS

STUDENCI / STUDENTS

STUDENCI / STUDENTS

 

EGZAMIN DOKTORSKI

Egzamin Doktorski

INFORMACJE O PRZEBIEGU EGZAMINU

 

Egzamin jest egzaminem ustnym obejmującym trzy części:

 1. przedstawienie i omówienie tez swojej pracy doktorskiej,
 2. sprawdzenie umiejętności czytania, rozumienia i tłumaczenia artykułu naukowego z prezentowanej przez kandydata dziedziny,
 3. dyskusja dotycząca pracy zawodowej, przebiegu kariery zawodowej lub wybranego zagadnienia z dziedziny prezentowanej przez kandydata.

Na egzamin należy zgłosić się w ustalonym wcześniej terminie z dowodem tożsamości. Należy przynieść ze sobą 5 artykułów naukowych z zakresu tematyki rozprawy doktorskiej lub pokrewnej.

Wymagania do egzaminu
- znajomość struktur leksykalno-gramatycznych,
- umiejętność rozumienia i tłumaczenia tekstu  naukowego z dziedziny nauk biomedycznych,
- umiejętność czynnego posługiwania się językiem na poziomie akademickim.

 

INFORMACJE DLA DOKTORANTÓW

  

WYDZIAŁ NAUK MEDYCZNYCH W ZABRZU:

W sprawie zapisu prosimy o kontakt z sekretariatem 32 275 50 30

EGZAMINATOR: dr n. hum. Julia Makowska-Songin;  jmakowska-songin@sum.edu.pl

TERMINY EGZAMINU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO:

wtorek 10.00-12.00

Studium Języków Obcych Zabrze-Rokitnica

 

 

WYDZIAŁ NAUK MEDYCZNYCH W KATOWICACH:

W sprawie zapisu prosimy o kontakt z P. Jolantą Kotas (DZIEKANAT).
32 208 86 71; jkotas@sum.edu.pl

EGZAMINATORZY:

mgr Danuta Budzyń; dbudzynslota@sum.edu.pl

mgr Barbara Pawlicka; bpawlicka@sum.edu.pl

TERMINY EGZAMINU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO:Studium Językow Obcych,  pokój nr 204 (II piętro)   Katowice-Ligota

 

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU W KATOWICACH:

W sprawie zapisu prosimy o kontakt z dziekanatem wydziału.

EGZAMINATORZY:

mgr Agnieszka Głogowska: agnieszka.glogowska@sum.edu.pl

mgr Hanna Didkowski: hdidkowski@sum.edu.pl

 

TERMINY EGZAMINU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO:

 25.11.2019  w godz. 15.30

 17.12.2019 w godz. 15.00

 Studium Języków Obcych, pokój 203 (II piętro) WNMK, Katowice Ligota

                        

 

WYDZIAŁ NAUK FARMACEUTYCZNYCH W SOSNOWCU:

W sprawie zapisu prosimy o kontakt z dziekanatem wydziału.

EGZAMINATOR:

Dr n. społ. Marzena Dyszy; mdyszy@sum.edu.pl

 

 

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU W BYTOMIU:

W sprawie zapisu prosimy o kontakt z dziekanatem wydziału.

EGZAMINATOR:

dr n. o zdr. Marta Łęcka; mlecka@sum.edu.pl

                                           

 

EGZAMINY SPECJALIZACYJNE

Egzaminy Specjalizacyjne

INFORMACJE O EGZAMINIE

 

Przepisy regulujące obowiązek przystąpienia do egzaminu specjalizacyjnego z języka obcego znajdują się na stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego

(http://www.katowice.uw.gov.pl/wdznnsoz/panstwowy_egzamin_specjalizacyjny.html data dostępu: marzec 2017).

 

Do egzaminu mogą przystąpić wszystkie osoby, starające się o uzyskanie stopnia specjalizacji w zakresie nauk medycznych, biologicznych, farmaceutycznych i pokrewnych.

Egzaminy do specjalizacji przeprowadza się z języków: angielskiego (Zabrze, Katowice-Ligota, Sosnowiec), francuskiego (Zabrze) i niemieckiego (Zabrze).

 

W trakcie egzaminu sprawdzana jest czynna i bierna znajomość wybranego przez kandydata języka obcego.

Przystępujący do egzaminu otrzymuje tekst obcojęzyczny z zakresu wybranej specjalności. Z tekstu usunięto określone   wyrazy i umieszczono pod nim. Należy je umieścić we właściwym miejscu, a następnie całość przeczytać i przetłumaczyć ustnie na język polski.

Egzaminatorzy mogą zadawać pytania związane z omawianym tekstem.

Kandydat przygotowujący się do odpowiedzi może korzystać ze słownika medycznego.

Następnie, kandydat odpowiada na pytania egzaminatorów z zakresu pracy zawodowej.

 

ZAPISY NA EGZAMIN

 

Na egzamin można umówić się osobiście, telefonicznie lub e-mailowo.

Zapisy przyjmowane są w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00 - 14.00.

 

KONTAKT

 

Studium Języków Obcych Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu

ul. Jordana 19, 41-808 Zabrze-Rokitnica

tel/fax 32-275-50-30;  e-mail: studium@sum.edu.pl

 

 

OPŁATA ZA EGZAMIN

Opłata za egzamin wynosi 82 zł.

Wpłaty należy dokonać na konto: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

ING Bank Śląski S.A. O/Katowice 91 1050 1214 1000 0022 7104 1234;

Tytuł wpłaty: egzamin z języka do specjalizacji.

 

Akceptujemy przelewy bankowe, pocztowe itp., nie przyjmowane są natomiast wpłaty gotówkowe na miejscu.

 

Przystępując do egzaminu należy mieć ze sobą: dowód osobisty, kartę specjalizacji  oraz dowód uiszczenia opłaty egzaminacyjnej.

 

 

DATA

GODZINA

MIEJSCE

KOMISJA

18.12.2019 11.30 ZABRZE mgr Lech Wojciech Dyczewski
mgr Grzegorz Mijas
 13.01.2020 13.00 ZABRZE mgr Beata Ogonowska-Cieśla
mgr Grzegorz Mijas
       
       
       

 

 

KONTAKT

Kontakt

SEKRETARIAT  STUDIUM

 

ADRES:

TELEFON: E-MAIL:
 
ul.Jordana 19
41-808 Zabrze-Rokitnica
+48 (32) 275 50 30

studium@sum.edu.plŚląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Studium Języków Obcych

Ul.Jordana 19
41-808 Zabrze-Rokitnica

telefon. +48 (32) 275 50 30
e-mail. studium@sum.edu.pl