Studium Języków Obcych
WYDZIAŁ NAUK MEDYCZNYCH W ZABRZU
ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH
Studium Języków Obcych
WYDZIAŁ NAUK MEDYCZNYCH W ZABRZU
ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH
Studium Języków Obcych
WYDZIAŁ NAUK MEDYCZNYCH W ZABRZU
ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH
Studium Języków Obcych
WYDZIAŁ NAUK MEDYCZNYCH W ZABRZU
ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH

O STUDIUM

Studium Języków Obcych

 

Studium Języków Obcych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego jest specjalistyczną jednostką dydaktyczną, powołaną dla realizacji programów akademickich w zakresie nauki języków obcych dla studentów Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach, Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu, Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu oraz Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu.

Wachlarz programowy Studium obejmuje języki angielski oraz język polski dla obcokrajowców.

Nauka prowadzona jest przez wyspecjalizowaną kadrę dydaktyczną, w opraciu o nowoczesne programy językowe, ze znacznym udziałem treści multimedialnych ułatwiających poznanie tajników specjalistycznego języka medycyny i nauk pokrewnych.

 

Misja Studium

 

Studium Języków Obcych jest jednostką organizacyjną Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Do zadań Studium należy organizacja i realizacja procesu nauczania specjalistycznego angielskiego języka medycznego dla studentów wszystkich kierunków SUM.

Pracownicy przykładają dużą wagę do jakości nauczania i standardów glottodydaktycznych, uwzględniając aspekty specyficzne dla poszczególnych dziedzin medycyny i nauk pokrewnych. Studium stwarza warunki do nauczania i uczenia się języków obcych dla celów akademickich i zawodowych, umożliwiających absolwentom przyszłe zatrudnienie i mobilność w obszarze szkolnictwa wyższego i na międzynarodowym rynku pracy.

Studium wypełnia swe zadania poprzez:

 • nauczanie zgodne z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego,

 • odpowiednią organizację studiów, na czele których znajduje się wykwalifikowana kadra lektorska,
 • zapewnienie wysokiej jakości kształcenia przy zastosowaniu aktualnych treści oraz nowoczesnych rozwiązań metodycznych,

 • tworzenie bogatego otoczenia procesu dydaktycznego,

 • optymalizację wymogów kształcenia,

 • gwarancję stworzenia doskonałych warunków zdobywania wiedzy na wysokim poziomie,

 • kontekstowe ćwiczenie umiejętności językowych,

 • respektowanie autonomii uczenia się,

 • umiejętny przekaz, poszerzanie i systematyzację wiedzy,

 • przygotowanie studentów do sprawnego nabycia wiedzy i wykorzystywania nowoczesnych źródeł informacji w procesie dydaktycznym.

Studium Języków Obcych przeprowadza także egzaminy ze znajomości języka angielskiego dla osób ubiegających się o uzyskanie specjalizacji oraz egzaminy doktorskie.

Kadra

 Kierownik Studium Języków Obcych

dr n. hum. Julia Makowska - Songin

 

 

Język angielski

dr n. hum Julia Makowska-Songin - jmakowska-songin@sum.edu.pl
mgr Lech Wojciech Dyczewski  - ldyczewski@sum.edu.pl
mgr Grzegorz Mijas - gmijas@sum.edu.pl
mgr Beata Cieśla - bciesla@sum.edu.pl
mgr Hanna Didkowski - hdidkowski@sum.edu.pl
mgr Agnieszka Głogowska - agnieszka.glogowska@sum.edu.pl 
mgr Krystyna Karasiewicz - kkarasiewicz@sum.edu.pl
mgr Joanna Kuć -  jkuc@sum.edu.pl 
dr n. o zdr. Marta Łęcka - mlecka@sum.edu.pl
mgr Jolanta Misiarz - jmisiarz@sum.edu.pl
mgr Agata Radecka -  aradecka@sum.edu.pl 
mgr Renata Sowińska-Mitas - rsowinska-mitas@sum.edu.pl
dr n.społ. Marzena Dyszy - mdyszy@sum.edu.pl
mgr Kaja Gumińska - kaja.guminska@sum.edu.pl
mgr Maria Maciejczyk - maria.maciejczyk@sum.edu.pl
mgr Małgorzata Wdowik - malgorzata.wdowik@sum.edu.pl
mgr Anna Gadowska - anna.gadowska@sum.edu.pl

 

 

 

Język łaciński

mgr Małgorzata Bugaj - malgorzata.bugaj@sum.edu.pl

 

 

Sekretariat 

st. tech. SUM Irena Taras  studium@sum.edu.pl

 

 

 

 

STUDENCI / STUDENTS

STUDENCI / STUDENTS

STUDENCI / STUDENTS

 

 

 

 

EGZAMIN DOKTORSKI

Egzamin Doktorski

INFORMACJE O PRZEBIEGU EGZAMINU

aktualizacja 05.10.2022r.

 

Egzamin jest egzaminem ustnym obejmującym trzy części:

 1. przedstawienie i omówienie tez swojej pracy doktorskiej,
 2. sprawdzenie umiejętności czytania, rozumienia i tłumaczenia artykułu naukowego z prezentowanej przez kandydata dziedziny,
 3. dyskusja dotycząca pracy zawodowej, przebiegu kariery zawodowej lub wybranego zagadnienia z dziedziny prezentowanej przez kandydata.

Wymagania do egzaminu:
- znajomość struktur leksykalno-gramatycznych,
- umiejętność rozumienia i tłumaczenia tekstu  naukowego z dziedziny nauk biomedycznych,
- umiejętność czynnego posługiwania się językiem na poziomie akademickim.

Co najmniej 7 dni przed terminem egzaminu należy w formie elektronicznej przesłać do wskazanego egzaminatora trzy artykuły naukowe w języku angielskim z zakresu tematyki rozprawy doktorskiej lub pokrewnej.

 

WYDZIAŁ NAUK MEDYCZNYCH W ZABRZU

W sprawie zapisu/ustalenia terminu prosimy o kontakt z Panią Sonią Heyn (Sekcja ds. rozwoju Naukowego)

tel. 32 370 52 92, e-mail: sheyn@sum.edu.pl

EGZAMINATOR:

dr n. hum. Julia Makowska-Songin, e-mail: jmakowska-songin@sum.edu.pl

 

 

WYDZIAŁ NAUK MEDYCZNYCH W KATOWICACH

W sprawie zapisu/ustalenia terminu prosimy o kontakt z Panią mgr Aleksandrą Kusio (Sekcja ds. Rozwoju Naukowego)

tel. 32 208 86 71, e-mail: akusio@sum.edu.pl     Egzaminy odbywają się na MS Teams.

TERMINY:

22.03.2023 8.30  - mgr Joanna Kuć
12.04.2023 8.30 - mgr Joanna Kuć
25.05.2023 10.00 - mgr Jolanta Misiarz
15.06.2023 10.00 - mgr Jolanta Misiarz

EGZAMINATORZY:

mgr Joanna Kuć  jkuc@sum.edu.pl

mgr Jolanta Misiarz jmisiarz@sum.edu.pl

 

 

TERMINY I MIEJSCE EGZAMINU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO:

Studium Języków Obcych, Katowice-Ligota, pok. nr 204/c2

15.03.2021 godz. 12.00 (MS Teams)  - mgr Joanna Kuć
20.05.2021 godz. 11.30 (MS Teams)  - mgr Joanna Kuć

 

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU W KATOWICACH

 

W sprawie zapisu/ustalenia terminu prosimy o kontakt z Panią Katarzyną Wylotek (Sekcja ds. Rozwoju Naukowego)

tel. 32 397 65 47, e-mail: kwylotek@sum.edu.pl

 

EGZAMINATORZY:

mgr Agnieszka Głogowska, e-mail: agnieszka.glogowska@sum.edu.pl

TERMINY I MIEJSCE EGZAMINU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO:

Studium Języków Obcych, Katowice-Ligota, pok. nr 203

 

WYDZIAŁ NAUK FARMACEUTYCZNYCH W SOSNOWCU

 

W sprawie zapisu/ustalenia terminu prosimy o kontakt z Panią Weroniką Urzędowską (Sekcja ds. Rozwoju Naukowego)

tel. (32) 364 11 45, e-mail: wurzedowska@sum.edu.pl

 

EGZAMINATOR: 

dr n. społ. Marzena Dyszy, e-mail: mdyszy@sum.edu.pl

 

WYDZIAŁ ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYTOMIU

 

W sprawie zapisu/ustalenia terminu prosimy o kontakt z Panią Katarzyną Wylotek (Sekcja ds. Rozwoju Naukowego)

tel. 32 397 65 47, e-mail: kwylotek@sum.edu.pl

 

EGZAMINATOR:

dr n. o zdr. Marta Łęcka, e-mail: mlecka@sum.edu.pl

 

 

Egzamin Certyfikujący

EGZAMIN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O NADANIE STOPNIA DOKTORA  PO 1 PAŹDZIERNIKA 2019 R.

W ŚLĄSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W KATOWICACH

(zgodnie z Zarządzeniem Nr 126/2022 z dnia 25.07.2022 r.
Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach)

 

 

Kandydaci ubiegający się o nadanie stopnia doktora w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, nieposiadający aktualnego certyfikatu potwierdzającego znajomość języka obcego na poziomie B2 mają możliwość przystąpienia do egzaminu poświadczającego znajomość języka angielskiego organizowanego przez Studium Języków Obcych SUM.

 

Egzamin odbywa się w formie stacjonarnej w salach wykładowych Studium Języków Obcych w Zabrzu, Katowicach  Ligocie oraz Sosnowcu. Miejsce oraz termin egzaminu podawany jest do wiadomości kandydata po pisemnym zwróceniu się do Studium Języków Obcych SUM z wnioskiem o przeprowadzenie egzaminu. Egzamin odbywa się w terminie nie dalej niż 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku przez Kandydata.

WZÓR WNIOSKU DO POBRANIA:       PDF    WORD

 

 Kandydaci podchodzący do egzaminu zobowiązani są do uiszczenia opłaty egzaminacyjnej w wysokości
700 zł (słownie: siedemset złotych 00/100).

Za przeprowadzenie egzaminu powtórnego pobierana jest opłata w tej samej wysokości.

Opłatę należy wnieść na numer konta:
91 1050 1214 1000 0022 7104 1234

ze wskazaniem w tytule "Imię, nazwisko, opłata za egzamin z języka angielskiego dla kandydatów ubiegających się o nadanie stopnia doktora ". Dowód wpłaty należy dostarczyć do Studium Języków Obcych SUM przed terminem wyznaczonego egzaminu: osobiście/pocztą tradycyjną/pocztą elektroniczną na adres: ul. Jordana 19, 41-808 Zabrze-Rokitnica, email studium@sum.edu.pl.

 

DATY EGZAMINÓW

 

Data Godzina      Miejsce
27 marca 2023 r. 10:00

 

               Studium Języków Obcych - Katowice Ligota ul. Medyków 18 C2

 

15 maja 2023 r. 10:00

 

                Studium Języków Obcych - Zabrze Rokitnica ul. Jordana 19

 

  

FORMA EGZAMINU:

Egzamin sprawdza znajomość języka obcego ogólnego na poziomie biegłości językowej B2 w zakresie następujących umiejętności:

1. Rozumienie tekstu słuchanego

2. Rozumienie tekstu czytanego

3. Gramatyka, leksyka

4. Pisanie

5. Mówienie

 

Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej.

 

Część pisemna:

CZAS TRWANIA: 100 minut

MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW DO ZDOBYCIA: 70

PRÓG ZALICZENIA: 60%

Część ustna:

CZAS TRWANIA: 30 minut (w tym 15 minut: czas na przygotowanie oraz 15 minut: rozmowa z egzaminatorem)

MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW DO ZDOBYCIA: 30

PRÓG ZALICZENIA: 60%

 

STRUKTURA CZĘŚCI USTNEJ:

1. przedstawienie i omówienie tez swojej pracy doktorskiej

2. dyskusja dotycząca pracy zawodowej oraz przebiegu kariery zawodowej osoby egzaminowanej

3. ustne streszczenie oraz rozmowa na temat krótkiego tekstu naukowego (np. abstrakt/wybrany fragment artykułu z czasopisma), tekst otrzymuje kandydat/ka podczas egzaminu

 

Aby uzyskać pozytywny wynik z egzaminu wymagane jest zaliczenie obydwu jego części na nie mniej niż 60%.

Wszelkie dodatkowe informacje dot. egzaminu można uzyskać bezpośrednio w Studium Języków Obcych osobiście, drogą telefoniczną lub emailową.

 

STURUKTURA EGZAMINU PDF do pobrania

WZÓR EGZAMINU PDF do pobrania

 

Opis poziomów biegłości językowej według europejskiego systemu opisu kształcenia językowego (CEFR)  PDF do pobrania

Ramowy zakres materiału do egzaminu z języka angielskiego - GRAMATYKA poziom B2 PDF do pobrania

Informacje dotyczące wypowiedzi pisemnej  PDF do pobrania

Kryteria oceny zadań otwartych PDF do pobrania

 

EGZAMINY SPECJALIZACYJNE

Egzaminy specjalizacyjne z języka angielskiego

EGZAMIN SPECJALIZACYJNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W ŚLĄSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W KATOWICACH

(zgodnie z Zarządzeniem Nr 190/2022 z dnia 30.11.2022 Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach)

 

INFORMACJE O EGZAMINIE

 

Przepisy regulujące obowiązek przystąpienia do egzaminu specjalizacyjnego z języka obcego znajdują się na stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego

(https://www.katowice.uw.gov.pl/usluga/specjalizacja-lekarzy-lekarzy-dentystow/panstwowy-egzamin-specjalizacyjny data dostępu: czerwiec 2021).

 

Do egzaminu mogą przystąpić wszystkie osoby, starające się o uzyskanie stopnia specjalizacji w zakresie nauk medycznych, biologicznych, farmaceutycznych i pokrewnych.

Studium przeprowadza egzaminy do specjalizacji z języka angielskiego (Zabrze, Katowice-Ligota, Sosnowiec).

 

W trakcie egzaminu sprawdzana jest czynna i bierna znajomość języka angielskiego.

 

FORMA EGZAMINU:

 

1. Rozumienie tekstu czytanego, czytanie ze zrozumienie i tłumaczenie

Przystępujący/a do egzaminu otrzymuje tekst obcojęzyczny z zakresu wybranej specjalności. Z tekstu usunięto określone wyrazy i umieszczono pod nim. Należy je umieścić we właściwym miejscu. Następnie przystepujący/a do egzaminy czyta całość tekstu i tłumaczy ustnie na język polski.

 

2. Mówienie

Kandydat/ka odpowiada na pytania egzaminatorów z zakresu pracy zawodowej.

 

Egzaminatorzy mogą zadawać pytania związane z omawianym tekstem.

Kandydat/ka przygotowujący się do odpowiedzi może korzystać ze słownika medycznego.

 

Opis poziomów biegłości językowej według europejskiego systemu opisu kształcenia językowego (CEFR) plik do pobrania

Ramowy zakres materiału do egzaminu z języka angielskiego - GRAMATYKA poziom B2 plik do pobrania 

 

ZAPISY NA EGZAMIN

 

Osoba zamierzająca przystąpić do egzaminu jest zobowiązana do zwrócenia się z pisemnym wnioskiem o przeprowadzenie egzaminu do Studium Języków Obcych.

Wzór wniosku PDF WORD

 

 

KONTAKT

 

Studium Języków Obcych Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu.

ul. Jordana 19, 41-808 Zabrze-Rokitnica

tel.  32-275-50-30;  e-mail: studium@sum.edu.pl

 

 

OPŁATA ZA EGZAMIN

Opłata za egzamin wynosi 240 zł według Zarządzenia nr 190/2022 z dnia 30.11.2022 Rektora SUM w Katowicach

Wpłaty należy dokonać na konto: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

ING Bank Śląski S.A. O/Katowice 91 1050 1214 1000 0022 7104 1234;

Tytuł wpłaty: egzamin z języka do specjalizacji.

 

Akceptujemy przelewy bankowe, pocztowe itp., nie przyjmowane są natomiast wpłaty gotówkowe.

 

Przystępując do egzaminu należy mieć ze sobą: dowód osobisty, kartę specjalizacji i dowód uiszczenia opłaty egzaminacyjnej.

 

 

DATA

GODZINA

MIEJSCE

KOMISJA

 
08.03.2023
 23.03.2023
 25.04.2023
30.05.2023

11.00
12.00
10.30
11.15

Studium Języków Obcych

w Zabrzu

 

dr n.hum. Julia Makowska-Songin
mgr Lech Wojciech Dyczewski

 


  

   

Studium Języków Obcych

w Zabrzu

mgr Beata Cieśla
mgr Grzegorz Mijas

 

 

KONTAKT

Kontakt

 

 

SEKRETARIAT  STUDIUM - czynny od 8.00 do 13.00

 

ADRES:

TELEFON: E-MAIL:
ul.Jordana 19
41-808 Zabrze-Rokitnica
czynny od poniedziałku do piątku
od godz.08.00 do 13.00

+48 (32) 275 50 30

studium@sum.edu.pl

 

 
 
  Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Studium Języków Obcych

Ul.Jordana 19
41-808 Zabrze-Rokitnica

telefon. +48 (32) 275 50 30
e-mail. studium@sum.edu.pl