Studium Języków Obcych
WYDZIAŁ NAUK MEDYCZNYCH W ZABRZU
ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH
Studium Języków Obcych
WYDZIAŁ NAUK MEDYCZNYCH W ZABRZU
ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH
Studium Języków Obcych
WYDZIAŁ NAUK MEDYCZNYCH W ZABRZU
ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH
Studium Języków Obcych
WYDZIAŁ NAUK MEDYCZNYCH W ZABRZU
ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH

O STUDIUM

Studium Języków Obcych

 

Studium Języków Obcych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego jest specjalistyczną jednostką dydaktyczną, powołaną dla realizacji programów akademickich w zakresie nauki języków obcych dla studentów Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach, Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu, Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu oraz Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu.

Wachlarz programowy Studium obejmuje  języki nowożytne: angielski, francuski i niemieck.

Nauka prowadzona jest przez wyspecjalizowaną kadrę dydaktyczną, w opraciu o nowoczesne programy językowe, ze znacznym udziałem treści multimedialnych ułatwiających poznanie tajników specjalistycznego języka medycyny i nauk pokrewnych.

 

 

 

Misja Studium

 

Studium Języków Obcych jest jednostką organizacyjną Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Do zadań Studium należy organizacja i realizacja procesu nauczania specjalistycznego języka medycznego (angielskiego, francuskiego, niemieckiego) dla studentów wszystkich kierunków SUM.

Pracownicy przykładają dużą wagę do jakości nauczania i standardów glottodydaktycznych, uwzględniając aspekty specyficzne dla poszczególnych dziedzin medycyny i nauk pokrewnych. Studium stwarza warunki do nauczania i uczenia się języków obcych dla celów akademickich i zawodowych, umożliwiających absolwentom przyszłe zatrudnienie i mobilność w obszarze szkolnictwa wyższego i na międzynarodowym rynku pracy.

Studium wypełnia swe zadania poprzez:

 • nauczanie zgodne z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego,

 • odpowiednią organizację studiów, na czele których  znajduje się wykwalifikowana kadra lektorska,
 • zapewnienie wysokiej jakości kształcenia przy zastosowaniu aktualnych treści oraz nowoczesnych rozwiązań metodycznych,

 • tworzenie bogatego otoczenia procesu dydaktycznego,

 • optymalizację wymogów kształcenia,

 • gwarancję stworzenia doskonałych warunków zdobywania wiedzy na wysokim poziomie,

 • kontekstowe ćwiczenie umiejętności językowych,

 • respektowanie autonomii uczenia się,

 • umiejętny przekaz, poszerzanie i systematyzację wiedzy,

 • przygotowanie studentów do sprawnego nabycia wiedzy i wykorzystywania nowoczesnych źródeł informacji w procesie dydaktycznym.

Studium Języków Obcych przeprowadza także egzaminy ze znajomości języków nowożytnych dla osób ubiegających się o uzyskanie specjalizacji oraz egzaminy doktorskie.

Kadra

p.o Kierownika Studium Języków Obcych

mgr Lech Wojciech Dyczewski

ldyczewski@sum.edu.pl

 

Język angielski

Dr n.hum Julia Makowska-Songin - jmakowska-songin@sum.edu.pl

Mgr Lech Wojciech Dyczewski  - dyczewski@sum.edu.pl

Mgr Maria Góralewicz - mgoralewicz@sum.edu.pl

Mgr Grzegorz Mijas - gmijas@sum.edu.pl

Mgr Beata Cieśla - bciesla@sum.edu.pl

Mgr Danuta Budzyń - Słota - dbudzynslota@sum.edu.pl

Mgr Hanna Didkowski - hdidkowski@sum.edu.pl

Mgr Agnieszka Głogowska - agnieszka.glogowska@sum.edu.pl 

Mgr Krystyna Karasiewicz - kkarasiewicz@sum.edu.pl

Mgr Joanna Kuć -  jkuc@sum.edu.pl 

Dr n. o zdr. Marta Łęcka - mlecka@sum.edu.pl

Mgr Jolanta Misiarz - jmisiarz@sum.edu.pl

Mgr Barbara Pawlicka - bpawlicka@sum.edu.pl

Mgr Agata Radecka -  aradecka@sum.edu.pl 

Mgr Renata Sowińska - Mitas - rsowinska-mitas@sum.edu.pl

Dr n.społ Marzena Dyszy - mdyszy@sum.edu.pl 

 

Język francuski

 

Mgr Grażyna Smyl - gsmyl@sum.edu.pl

 

 Język niemiecki

 

Mgr Anna Tytz - Pyka - atytz-pyka@sum.edu.pl

 

Język łaciński

 

 Mgr Małgorzata Bugaj - mbugaj@sum.edu.pl

 

Sekretariat 

st. tech. SUM Irena Taras  itaras@sum.edu.pl

 

 

 

STUDENCI / STUDENTS

STUDENCI / STUDENTS

STUDENCI / STUDENTS

 

 

 

 

EGZAMIN DOKTORSKI

Egzamin Doktorski

INFORMACJE O PRZEBIEGU EGZAMINU

 

Egzamin jest egzaminem ustnym obejmującym trzy części:

 1. przedstawienie i omówienie tez swojej pracy doktorskiej,
 2. sprawdzenie umiejętności czytania, rozumienia i tłumaczenia artykułu naukowego z prezentowanej przez kandydata dziedziny,
 3. dyskusja dotycząca pracy zawodowej, przebiegu kariery zawodowej lub wybranego zagadnienia z dziedziny prezentowanej przez kandydata.

Na egzamin należy zgłosić się w ustalonym wcześniej terminie z dowodem tożsamości. Należy przynieść ze sobą 5 artykułów naukowych z zakresu tematyki rozprawy doktorskiej lub pokrewnej.

Wymagania do egzaminu
- znajomość struktur leksykalno-gramatycznych,
- umiejętność rozumienia i tłumaczenia tekstu  naukowego z dziedziny nauk biomedycznych,
- umiejętność czynnego posługiwania się językiem na poziomie akademickim.

 

INFORMACJE DLA DOKTORANTÓW

  

WYDZIAŁ NAUK MEDYCZNYCH W ZABRZU:

W sprawie zapisu prosimy o kontakt z sekretariatem 32 275 50 30

EGZAMINATOR: mgr Maria Góralewicz  mgoralewicz@sum.edu.pl

TERMINY EGZAMINU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO:

środy godz.12.00

Studium Języków Obcych Zabrze-Rokitnica

 

 

WYDZIAŁ NAUK MEDYCZNYCH W KATOWICACH:

W sprawie zapisu prosimy o kontakt z P. Jolantą Kotas (DZIEKANAT).
32 208 86 71; jkotas@sum.edu.pl

EGZAMINATORZY:

mgr Danuta Budzyń; dbudzynslota@sum.edu.pl

mgr Barbara Pawlicka; bpawlicka@sum.edu.pl

TERMINY EGZAMINU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO:Studium Językow Obcych,  pokój nr 204 (II piętro)   Katowice-Ligota

 

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU W KATOWICACH:

W sprawie zapisu prosimy o kontakt z dziekanatem wydziału.

EGZAMINATORZY:

mgr Agnieszka Głogowska: agnieszka.glogowska@sum.edu.pl

mgr Hanna Didkowski: hdidkowski@sum.edu.pl

 

TERMINY EGZAMINU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO:

 w dniu 15.06.2020 o godz. 12.00 

 Studium Języków Obcych, pokój 203 (II piętro) WNMK, Katowice Ligota

                        

 

WYDZIAŁ NAUK FARMACEUTYCZNYCH W SOSNOWCU:

W sprawie zapisu prosimy o kontakt z dziekanatem wydziału.

EGZAMINATOR:

Dr n. społ. Marzena Dyszy; mdyszy@sum.edu.pl

 

 

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU W BYTOMIU:

W sprawie zapisu prosimy o kontakt z dziekanatem wydziału.

EGZAMINATOR:

dr n. o zdr. Marta Łęcka; mlecka@sum.edu.pl

                                           

 

EGZAMINY SPECJALIZACYJNE

Egzaminy Specjalizacyjne

INFORMACJE O EGZAMINIE

 

Przepisy regulujące obowiązek przystąpienia do egzaminu specjalizacyjnego z języka obcego znajdują się na stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego

(http://www.katowice.uw.gov.pl/wdznnsoz/panstwowy_egzamin_specjalizacyjny.html data dostępu: marzec 2017).

 

Do egzaminu mogą przystąpić wszystkie osoby, starające się o uzyskanie stopnia specjalizacji w zakresie nauk medycznych, biologicznych, farmaceutycznych i pokrewnych.

Egzaminy do specjalizacji przeprowadza się z języków: angielskiego (Zabrze, Katowice-Ligota, Sosnowiec), francuskiego (Zabrze) i niemieckiego (Zabrze).

 

W trakcie egzaminu sprawdzana jest czynna i bierna znajomość wybranego przez kandydata języka obcego.

Przystępujący do egzaminu otrzymuje tekst obcojęzyczny z zakresu wybranej specjalności. Z tekstu usunięto określone   wyrazy i umieszczono pod nim. Należy je umieścić we właściwym miejscu, a następnie całość przeczytać i przetłumaczyć ustnie na język polski.

Egzaminatorzy mogą zadawać pytania związane z omawianym tekstem.

Kandydat przygotowujący się do odpowiedzi może korzystać ze słownika medycznego.

Następnie, kandydat odpowiada na pytania egzaminatorów z zakresu pracy zawodowej.

 

ZAPISY NA EGZAMIN

 

Na egzamin można umówić się osobiście, telefonicznie lub e-mailowo.

Zapisy przyjmowane są w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00 - 14.00.

 

KONTAKT

 

Studium Języków Obcych Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu

ul. Jordana 19, 41-808 Zabrze-Rokitnica

tel/fax 32-275-50-30;  e-mail: studium@sum.edu.pl

 

 

OPŁATA ZA EGZAMIN

Opłata za egzamin wynosi 82 zł.

Wpłaty należy dokonać na konto: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

ING Bank Śląski S.A. O/Katowice 91 1050 1214 1000 0022 7104 1234;

Tytuł wpłaty: egzamin z języka do specjalizacji.

 

Akceptujemy przelewy bankowe, pocztowe itp., nie przyjmowane są natomiast wpłaty gotówkowe na miejscu.

 

Przystępując do egzaminu należy mieć ze sobą: dowód osobisty, kartę specjalizacji  oraz dowód uiszczenia opłaty egzaminacyjnej.

 

 

DATA

GODZINA

MIEJSCE

KOMISJA

18.02.2020 10.00 Zabrze mgr Lech Wojciech Dyczewski
mgr Grzegorz Mijas
20.02.2020 10.00 Zabrze

mgr Lech Wojciech Dyczewski
mgr Grzegorz Mijas

28.02.2020 12.00 Zabrze mgr Beata Ogonowska-Cieśla
mgr Grażyna Smyl
       
       

 

 

KONTAKT

Kontakt

SEKRETARIAT  STUDIUM - czynny od 8.00 do 13.00

 

ADRES:

TELEFON: E-MAIL:
 
ul.Jordana 19
41-808 Zabrze-Rokitnica

+48 (32) 275 50 30

 urlop od 13.07.2020 - 14.08.2020

studium@sum.edu.plŚląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Studium Języków Obcych

Ul.Jordana 19
41-808 Zabrze-Rokitnica

telefon. +48 (32) 275 50 30
e-mail. studium@sum.edu.pl